Welcome

The Lampeter Permaculture Group is a collective of like minded people in the Lampeter area, in mid Wales, that are interested in the practice and principles of permaculture and sustainable living.

The group is open to people living within a 20 mile radius of Lampeter which is situated on the Ceredigion / Carmathenshire border, mid Wales.

We generally gather once a month on a weekend at a member’s place to help them realise part of their permaculture design. We then have a wonderful shared meal and a short, very informal meeting to help plan our activities.

We also run several annual events in or near Lampeter – an apple day in the Autumn, a seed swap in late winter and plant stalls at some other local events. We now run some events jointly with Transition Llambed, with which we have strong links.

We will be working to make more of our website bilingual over the coming months.

================================

Mae Grŵp Paramaethu Llanbedr Pont Steffan yn dod â pobl o’r un meddylfryd yn ardal Llambed at ei gilydd. Dyma pobl sydd â diddordeb yn y practis ac egwyddorion paramaethu a byw’n gynaliadwy.

Mae’r grŵp yn agored i bobl sy’n byw o fewn radiws o 20 milltir o Lambed (sydd wedi ei leoli ar y ffin rhwng Ceredigion a Sir Gaerfyrddin yng nghanolbarth Cymru.)

Yn gyffredinol, rydym yn casglu unwaith y mis ar y penwythnos ar dir neu mewn tŷ un o’n aelodau i helpu i wireddu rhan o’i gynllun paramaethol. Yna byddwn yn cael pryd o fwyd gwych a rennir, wedyn cyfarfod byr ac anffurfiol iawn i helpu i gynllunio ein gweithgareddau.

Rydym hefyd yn cynnal sawl digwyddiad blynyddol yn ardal Llanbedr Pont Steffan – diwrnod afalau yn yr hydref, cyfnewid hadau yn y gaeaf hwyr, a stondinau planhigion mewn rhai digwyddiadau lleol eraill. Rydym bellach yn cynnal rhai digwyddiadau ar y cyd â Transition Llambed, y mae gennym gysylltiadau cryf â nhw.

Rydym yn mynd i weithio dros y misoedd nesaf i ‘wneud mwy o’r safle we yn ddwyieithog.